logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Nejstarší rozvinuté hudební kultury


Sponsored links
Až do 20. století byly za první vyspělé kultury pokládány antické Řecko a židovská Palestina (Izrael), jejichž zásadní vliv na evropskou kulturu byl navíc stále ještě živý. Rozsáhlý archeologický výzkum v oblasti Předního východu však vedl k vytvoření nové perspektivy historického vývoje, jehož počátky se nyní kladou do větší časové hloubky. Antické Řecko a starý Izrael se dnes jeví jako relativně pozdní stupně kulturního vývoje, navazující na mnohem starší kultury Předního východu. Ten představuje oblast, v níž jednak vznikly nejstarší třídní společnosti a první velká městská centra s rozvětvenou dělbou práce, jednak se tu k rozvinutému umění výtvarnému a hudebnímu připojila se vznikem písma i nejstarší dochovaná literární díla. Dědicem těchto kultur je — zprostředkovaně - v mnoha směre..

Start here


By registering I agree with your terms

427 monitored IP's
614,880 pings / day
17 IP's down today

Až do 20. století byly za první vyspělé kultury pokládány antické Řecko a židovská Palestina (Izrael), jejichž zásadní vliv na evropskou kulturu byl navíc stále ještě živý. Rozsáhlý archeologický výzkum v oblasti Předního východu však vedl k vytvoření nové perspektivy historického vývoje, jehož počátky se nyní kladou do větší časové hloubky. Antické Řecko a starý Izrael se dnes jeví jako relativně pozdní stupně kulturního vývoje, navazující na mnohem starší kultury Předního východu. Ten představuje oblast, v níž jednak vznikly nejstarší třídní společnosti a první velká městská centra s rozvětvenou dělbou práce, jednak se tu k rozvinutému umění výtvarnému a hudebnímu připojila se vznikem písma i nejstarší dochovaná literární díla. Dědicem těchto kultur je — zprostředkovaně - v mnoha směrech i evropská i asijská kultura, což platí i pro hudební sféru. Pramenná základna historického zkoumání, která se vznikem písma a později i hudební notace zásadně rozšířila, vypovídá ovšem v případě všech kultur této epochy jen o hudbě chrámové (kultovní, náboženské) a umělecké. Hudba lidových vrstev stála vždy mimo zorné pole všech historických záznamů, aje tudíž badatelsky neuchopitelná. O její existenci však nelze pochybovat.

Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané

V druhé polovině 4. tisíciletí přišly do Mezopotámie (= Meziříčí), úrodného záplavového území mezi řekami Eufrat a Tigris, vyspělé sumerské kmeny, které zde vybudovaly městské státy nebývalého rozsahu. V jednotlivých městech žilo 50—70 tisíc obyvatel. Díky tomu, že zde v době kolem 3000 let př. n. 1. vzniklo písmo (zprvu obrázkové, pak klínové), jsou se sumerskou kulturou spojeny i nejstarší písemné záznamy o hudbě. Doplňují je četné archeologické nálezy, zvláště z královského pohřebiště v městě Ur, kde byli po smrti panovníkově ve funkci jeho doprovodu do zásvětí po nuceném požití jedu pohřbeni i královští hudebníci s nástroji (kolem 2500 př. n. 1.).

 

Vokální a instrumentální hudba (především harfy různých typů, z nichž některé měly už kolem r. 2500 př. n. 1. až patnáct strun, dále lyry, flétny, rohy, píšťaly, bubny ad.) byla v Sumeru intenzivně zapojena do bohoslužebných obřadů i do života na panovnickém dvoře. Chrámoví hudebníci byli hierarchicky rozděleni do kategorií a byli vychováváni ve zvláštních školách při chrámech. Písemné záznamy rozlišují provádění žalozpěvů a zpěvů oslavných. Reliéf na hliněné destičce z vykopávek v Čoga Miš (kraj Chúzestan dnešního Iránu) z doby kolem 3000 let př. n. 1. znázorňuje hudební produkci při vladařově stolu: zpěv, harfa, buben a dechový nástroj. Díky vysoké prestiži předních hudebníků uchovaly sumerské prameny mnohdy i jejich jména. Nejstarší jménem známý hudebník lidské historie byl Sumeřan Pa-Bab-Bi-Gagir-Gal, žijící kolem roku 2600 př. n. 1., o málo mladší „velká pěvkyně" Ur-Nanše byla dokonce zpodobena formou sošky.Nedlouho po roce 2000 př. n. 1. podlehli Sumerové nájezdům semitských Akkadů, kteří barbarským způsobem vyvrátili i hlavní město Ur (vypráví o tom pozdně sumerská literární skladba „Nářek nad zkázou města Ur“), ale převzali sumerskou vzdělanost, včetně písma, náboženského kultu i hudebníků.

Nový kulturní rozmach v Mezopotámii byl spojen s růstem moci města Babylonu (severně od vyvráceného Uru), které se na staletí dostalo do rukou Asyřanů. Přes všechny mocenské změny zde pokračovala silná hudební tradice Sumerů. Trvalým přínosem babylonsko-asyrského státu se stal rozvoj hudební teorie, spjaté s matematickými propočty tónových vztahů, ověřovaných na délce struny; bylo např. už známo, že poměr délek 1: 2 dává oktávu, 2 : 3 kvintu atd. Tím byl dán základ k vytváření stupnic, a to až dvanáctitónových. Číselné poměry tónů byly spekulativně uváděny do souvislosti s astronomickými úkazy (kosmogonie), s božstvy apod.

Otevřena zůstává otázka, zda určité klínopisné znaky, zjištěné zatím na čtyřech hliněných tabulkách s texty v akkadštině (v časovém rozmezí asi 19. až

  1. století př. n. 1.), lze považovat za nejstarší hudební notaci. Všechny texty na těchto destičkách mají vztah k hudbě; uvádějí seznam akkadských písní, názvy devíti strun lyry, návody k ladění a ke změně tóniny. U zpěvu k poctě sumerské bohyně Nikkal-Ningal, který pochází z doby kolem r. 1800 př. n. 1. a byl nalezen ve vykopávkách fénického města Ugarit (dnes Ras Šamra v Sýrii), jsou připojeny dvě řady klínových znaků, které někteří badatelé považují za notový záznam vokálního a doprovodného instrumentálního hlasu. Realizovaná nahrávka pokusného přepisu, v níž je zpěv doprovázen hrou na kopii sumerské harfy, přináší hymnickou melodii v moll, postupující takřka neustále jen sekundovými kroky.Free plan

Free

  • Personal usage
  • 1 website
  • 10 minutes interval

Basic plan

PLN 64 / Mo

  • Pro's
  • Up to 100 websites
  • 1 minute interval

Unlimited plan

PLN 500 / Mo

  • Pro's
  • Up to 1000 websites
  • 10 seconds interval

Start here


By registering I agree with your terms


↑ Back to Top ↑