logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Nejstarší rozvinuté hudební kultury


Sponsored links
Až do 20. století byly za první vyspělé kultury pokládány antické Řecko a židovská Palestina (Izrael), jejichž zásadní vliv na evropskou kulturu byl navíc stále ještě živý. Rozsáhlý archeologický výzkum v oblasti Předního východu však vedl k vytvoření nové perspektivy historického vývoje, jehož počátky se nyní kladou do větší časové hloubky. Antické Řecko a starý Izrael se dnes jeví jako relativně pozdní stupně kulturního vývoje, navazující na mnohem starší kultury Předního východu. Ten představuje oblast, v níž jednak vznikly nejstarší třídní společnosti a první velká městská centra s rozvětvenou dělbou práce, jednak se tu k rozvinutému umění výtvarnému a hudebnímu připojila se vznikem písma i nejstarší dochovaná literární díla. Dědicem těchto kultur je — zprostředkovaně - v mnoha směre..

Start here


By registering I agree with your terms

427 monitored IP's
614,880 pings / day
17 IP's down today

Nejstarší rozvinuté hudební kultury

Až do 20. století byly za první vyspělé kultury pokládány antické Řecko a židovská Palestina (Izrael), jejichž zásadní vliv na evropskou kulturu byl navíc stále ještě živý. Rozsáhlý archeologický výzkum v oblasti Předního východu však vedl k vytvoření nové perspektivy historického vývoje, jehož počátky se nyní kladou do větší časové hloubky. Antické Řecko a starý Izrael se dnes jeví jako relativně pozdní stupně kulturního vývoje, navazující na mnohem starší kultury Předního východu. Ten představuje oblast, v níž jednak vznikly nejstarší třídní společnosti a první velká městská centra s rozvětvenou dělbou práce, jednak se tu k rozvinutému umění výtvarnému a hudebnímu připojila se vznikem písma i nejstarší dochovaná literární díla. Dědicem těchto kultur je — zprostředkovaně - v mnoha směrech i evropská i asijská kultura, což platí i pro hudební sféru. Pramenná základna historického zkoumání, která se vznikem písma a později i hudební notace zásadně rozšířila, vypovídá ovšem v případě všech kultur této epochy jen o hudbě chrámové (kultovní, náboženské) a umělecké. Hudba lidových vrstev stála vždy mimo zorné pole všech historických záznamů, aje tudíž badatelsky neuchopitelná. O její existenci však nelze pochybovat.

Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané

V druhé polovině 4. tisíciletí přišly do Mezopotámie (= Meziříčí), úrodného záplavového území mezi řekami Eufrat a Tigris, vyspělé sumerské kmeny, které zde vybudovaly městské státy nebývalého rozsahu. V jednotlivých městech žilo 50—70 tisíc obyvatel. Díky tomu, že zde v době kolem 3000 let př. n. 1. vzniklo písmo (zprvu obrázkové, pak klínové), jsou se sumerskou kulturou spojeny i nejstarší písemné záznamy o hudbě. Doplňují je četné archeologické nálezy, zvláště z královského pohřebiště v městě Ur, kde byli po smrti panovníkově ve funkci jeho doprovodu do zásvětí po nuceném požití jedu pohřbeni i královští hudebníci s nástroji (kolem 2500 př. n. 1.).

 

Vokální a instrumentální hudba (především harfy různých typů, z nichž některé měly už kolem r. 2500 př. n. 1. až patnáct strun, dále lyry, flétny, rohy, píšťaly, bubny ad.) byla v Sumeru intenzivně zapojena do bohoslužebných obřadů i do života na panovnickém dvoře. Chrámoví hudebníci byli hierarchicky rozděleni do kategorií a byli vychováváni ve zvláštních školách při chrámech. Písemné záznamy rozlišují provádění žalozpěvů a zpěvů oslavných. Reliéf na hliněné destičce z vykopávek v Čoga Miš (kraj Chúzestan dnešního Iránu) z doby kolem 3000 let př. n. 1. znázorňuje hudební produkci při vladařově stolu: zpěv, harfa, buben a dechový nástroj. Díky vysoké prestiži předních hudebníků uchovaly sumerské prameny mnohdy i jejich jména. Nejstarší jménem známý hudebník lidské historie byl Sumeřan Pa-Bab-Bi-Gagir-Gal, žijící kolem roku 2600 př. n. 1., o málo mladší „velká pěvkyně" Ur-Nanše byla dokonce zpodobena formou sošky.Nedlouho po roce 2000 př. n. 1. podlehli Sumerové nájezdům semitských Akkadů, kteří barbarským způsobem vyvrátili i hlavní město Ur (vypráví o tom pozdně sumerská literární skladba „Nářek nad zkázou města Ur“), ale převzali sumerskou vzdělanost, včetně písma, náboženského kultu i hudebníků.

Nový kulturní rozmach v Mezopotámii byl spojen s růstem moci města Babylonu (severně od vyvráceného Uru), které se na staletí dostalo do rukou Asyřanů. Přes všechny mocenské změny zde pokračovala silná hudební tradice Sumerů. Trvalým přínosem babylonsko-asyrského státu se stal rozvoj hudební teorie, spjaté s matematickými propočty tónových vztahů, ověřovaných na délce struny; bylo např. už známo, že poměr délek 1: 2 dává oktávu, 2 : 3 kvintu atd. Tím byl dán základ k vytváření stupnic, a to až dvanáctitónových. Číselné poměry tónů byly spekulativně uváděny do souvislosti s astronomickými úkazy (kosmogonie), s božstvy apod.

Otevřena zůstává otázka, zda určité klínopisné znaky, zjištěné zatím na čtyřech hliněných tabulkách s texty v akkadštině (v časovém rozmezí asi 19. až

 1. století př. n. 1.), lze považovat za nejstarší hudební notaci. Všechny texty na těchto destičkách mají vztah k hudbě; uvádějí seznam akkadských písní, názvy devíti strun lyry, návody k ladění a ke změně tóniny. U zpěvu k poctě sumerské bohyně Nikkal-Ningal, který pochází z doby kolem r. 1800 př. n. 1. a byl nalezen ve vykopávkách fénického města Ugarit (dnes Ras Šamra v Sýrii), jsou připojeny dvě řady klínových znaků, které někteří badatelé považují za notový záznam vokálního a doprovodného instrumentálního hlasu. Realizovaná nahrávka pokusného přepisu, v níž je zpěv doprovázen hrou na kopii sumerské harfy, přináší hymnickou melodii v moll, postupující takřka neustále jen sekundovými kroky.From Our Blog

 1. USA web hosting plans (2 months ago)
 2. Obří dopravní letadlo - Boeing 767 (2 months ago)
 3. Významní autoři a díla (2 months ago)
 4. Sloh vokálně polyfonní (2 months ago)
 5. Nejstarší rozvinuté hudební kultury (2 months ago)
 6. Blohm und Voss BV 138 (2 months ago)
 7. Flea market - Things in the flea market or even junk has its price (1 months ago)
 8. Joomla! (1 months ago)
 9. iPhone 8 Plus (1 months ago)
 10. After a year, Hewlett-Packard again resolves non-original cartridges to its printers (1 months ago)
 11. Instagram Stories (1 months ago)
 12. Server hosting and privacy policy checklist (1 months ago)
 13. How to run your own server? (0 months ago)
 14. Facebook privacy policy hardening (0 months ago)
 15. How to Rent IP Address Range? (0 months ago)
 16. How to become internet service provider? (0 months ago)
 17. What is BGP Protocol? (0 months ago)
 18. What is ClamAV? (29 days ago)
 19. The Difference Between a Computer and a Server (23 days ago)

Free plan

Free

 • Personal usage
 • 1 website
 • 10 minutes interval

Basic plan

PLN 65 / Mo

 • Pro's
 • Up to 100 websites
 • 1 minute interval

Unlimited plan

PLN 509 / Mo

 • Pro's
 • Up to 1000 websites
 • 10 seconds interval

Start here


By registering I agree with your terms


↑ Back to Top ↑